خدمات طراحی

نوع طراحی مورد نیاز خود را انتخاب کنید

موارد اضافی طراحی

1
150000 تومان / به جز صفحه اصلی حداقل یک صفحه دیگر طراحی می شود
5
افزایش هزینه به ازای تحویل سریعتر

طراحی های جانبی

طراحی لوگو یا برند اختصاصی
محصوص طراحی اپلیکیشن

سفارش فورس

اولویت برای اجرای این سفارش ( با فعالسازی این سفارش بقیه سفارش های دریافتی توسط ما در اولویت بعدی قرار میگیرند)

این فرم صرفا جهت محاسبه قیمت به صورت حدودی اما نزدیک به قیمت نهایی است. محاسبه نهایی هزینه سفارش در انتهای پروژه محاسبه می شود.

مجموع تومان