پروژه ها

[tatsu_section bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= ‘{“d”:”scroll”}’ bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ bg_animation= “none” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px “}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= “0px 0px px 0px” border_color= “” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” full_screen= “0” enable_custom_height= “” custom_height= ‘{“d”:””}’ vertical_align= “center” top_divider= “none” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:100}’ top_divider_position= “above” bottom_divider_height= ‘{“d”:100}’ bottom_divider_position= “below” top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” invert_top_divider= “0” invert_bottom_divider= “0” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” section_id= “” section_class= “” section_title= “” offset_section= “” offset_value= “0” full_screen_header_scheme= “background–dark” z_index= “0” overflow= “” hide_in= “0” key= “fri67bqpk5aeaptt”][tatsu_row full_width= “0” bg_color= “” border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” no_margin_bottom= “0” equal_height_columns= “0” gutter= “medium” column_spacing= “px” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px”}’ row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” border_radius= “0” layout= “1/1” key= “rkl4Tdbk17”][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “none” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:”100″}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/1” key= “SyNadb1JQ”][special_heading4 title_content= “نمونه کارهای طراحی وب سایت” h_tag= “h3” title_color= “” caption_content= “Web design and development” caption_font= “special” caption_color= “” divider_style= “both” divider_color= “#efefef” animate= “” animation_type= “fadeIn” key= “HJugKbJy7”][/special_heading4][/tatsu_column][/tatsu_row][tatsu_row full_width= “1” bg_color= “” border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” no_margin_bottom= “1” equal_height_columns= “1” gutter= “no” column_spacing= “0” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px”}’ row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” border_radius= “0” layout= “1/3+1/3+1/3” key= “fri67bqpkt6ct471”][tatsu_column bg_color= “#f6f6f6” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(230,230,230,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:”33.33″,”m”:”100″}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “fri67bqpl265aup1”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_2020-11-22-خانه1.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “none” border_width= “0” border_color= “” id= “4563” size= “full” adaptive_image= “0” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “1” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “r1qtP-k17”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “fri67bqpo1g1bwza”]

سایت هوموتیونینگ

سایت حرفه ای و تیم حرفه ای ساخت قطعات بدنه خودرو هوموتیونینگ. این وب سایت با تم قرمز و لوگوی طراحی شده توسط ما را اندازی شده است. این شرکت به تولید قطعات خاص تیونینگ ظاهری بدنه می پردازد

 

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده وب سایت” url= “https://ihafez.com” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “BkDydbJkQ”][/tatsu_button][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “#fdfdfd” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(239,239,239,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:”33.33″,”m”:”100″}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “fri67bqpq6eo59yp”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_2020-11-22-نکست-استپ-–-تخصصی-ترین-برند-ریمپ-و-خدمات-ایسیو-در-کشور.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “none” border_width= “0” border_color= “” id= “4565” size= “full” adaptive_image= “0” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “1” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “H1EKDW11X”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “fri67bqpsy29aanw”]

وب سایت تیونینگ خودرو نکست استپ

نکست استپ یکی از قدیمی ترین و حرفه ای ترین شرکت های تیونینگ خودرو در زمینه ریمپ و چیپ تیونینگ خودرو است. سعی شد علاوه بر لوگو که توسط ما انجام شد از تم رنگ سبز در تم کلی سایت نیز به خوبی استفاده شود.

 

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده وب سایت” url= “http://nextt.ir” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “Skd1_ZkkQ”][/tatsu_button][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “#f6f6f6” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(230,230,230,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:”33.33″,”m”:”100″}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “fri67bqpv29i1bgd”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_2020-11-22-تولید-تخصصی-بشکه-های-صنعتی-پارت-پارس-وین.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “center” border_width= “0” border_color= “” id= “4561” size= “full” adaptive_image= “1” max_width= ‘{“d”:”100″}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “1” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “fri67bqpvjf9l0rn”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “fri67bqpvx93mbsh”]

وب سایت پارت پارس وین

پروژه وب سایت پارت پارس وین. تولید کننده بشکه های صنعتی و تولید قالب های صنعتی ساخت بشکه. استفاده از طراحی مدرن و لودینگ سریع با استفاده از سیستم وردپرس و همچنین ثبت شرکت در گوگل

 

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده وب سایت” url= “https://mu3ic.in” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “BJ5DDZ11X”][/tatsu_button][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= “rgba(29,29,29,1)” bg_image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2019/01/Untitled-2.jpg” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= ‘{“d”:”fixed”}’ bg_position= ‘{“d”:”center center”}’ bg_size= ‘{“d”:”contain”}’ bg_animation= “none” padding= ‘{“d”:”90px 0% 90px 0%”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= “0px 0px px 0px” border_color= “” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(0,0,0,0.84)” full_screen= “0” enable_custom_height= “” custom_height= ‘{“d”:””}’ vertical_align= “center” top_divider= “none” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:100}’ top_divider_position= “above” bottom_divider_height= ‘{“d”:100}’ bottom_divider_position= “below” top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” invert_top_divider= “0” invert_bottom_divider= “0” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” section_id= “” section_class= “” section_title= “” offset_section= “” offset_value= “0” full_screen_header_scheme= “background–dark” z_index= “0” overflow= “” hide_in= “0” bg_stretch= “1” key= “B1yVX2jWV”][tatsu_row full_width= “0” bg_color= “” border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” no_margin_bottom= “0” equal_height_columns= “0” gutter= “medium” column_spacing= “” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px”}’ row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” border_radius= “0” layout= “1/2+1/2” key= “B1gJNmnj-N”][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “none” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:”50″,”m”:”100″}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/2” key= “B1byNQ3sZV”][tatsu_inline_text max_width= ‘{“d”:”100″}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px “}’ bg_color= “” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “r1zJV7nsbN”]

قالب حرفه ای وب سایت شتابان هاست

یکی از حرفه ای ترین پروژه های طراحی رابط کاربری و قالب وب سایت در نئو استودیو، قالب بسیار زیبای وب سایت خدمات هاستینگ و سرور شتابان هاست می باشد.

[/tatsu_inline_text][tatsu_button button_text= “مشاهده وب سایت” url= “https://shetabanhost.com” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “none” bg_color= “” hover_bg_color= “#72b529” color= “#ffffff” hover_color= “#ffffff” border_width= “1” border_color= “#fff” hover_border_color= “#72b529” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “bg-animation-none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “1” margin= “0px 2px 40px 10px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “Bkmk4X2o-E”][/tatsu_button][tatsu_button button_text= “مشاهده قالب” url= “https://neostudio.ir/shetabanhost-theme” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “none” bg_color= “#72b529” hover_bg_color= “#000000” color= “#ffffff” hover_color= “#ffffff” border_width= “1” border_color= “#72b529” hover_border_color= “#000000” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “bg-animation-none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “HyN1VXhoWE”][/tatsu_button][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “none” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:”50″,”m”:”100″}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/2” key= “SkSJNm2oZE”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2019/01/shetabanhost.jpg” image_varying_size_src= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2019/01/shetabanhost.jpg” alignment= “center” border_width= “0” border_color= “” id= “4031” size= “full” adaptive_image= “1” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0px” lazy_load= “1” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “ryso7nibV”][/tatsu_image][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= ‘{“d”:”scroll”}’ bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ bg_animation= “none” padding= ‘{“d”:”90px 0px 90px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= “0px 0px 0px 0px” border_color= “” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” full_screen= “0” enable_custom_height= “” custom_height= ‘{“d”:””}’ vertical_align= “center” top_divider= “none” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:”0″}’ top_divider_position= “above” bottom_divider_height= ‘{“d”:”100″}’ bottom_divider_position= “below” top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” invert_top_divider= “0” invert_bottom_divider= “0” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” section_id= “” section_class= “” section_title= “” offset_section= “1” offset_value= “0px” full_screen_header_scheme= “background–dark” z_index= “0” overflow= “” hide_in= “0” key= “H1ZVqqPL27”][tatsu_row full_width= “0” bg_color= “” border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” no_margin_bottom= “0” equal_height_columns= “0” gutter= “medium” column_spacing= “px” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px”}’ row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” border_radius= “0px” layout= “1/1” key= “Bkgz39D82m”][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 50px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0px” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “none” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:100,”l”:100,”t”:100,”m”:100}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/1” key= “HkG2cvL27”][special_heading4 title_content= “نمونه کارهای طراحی قالب لایه باز PSD” h_tag= “h3” title_color= “” caption_content= “Web design and development” caption_font= “special” caption_color= “” divider_style= “both” divider_color= “#efefef” animate= “” animation_type= “fadeIn” key= “rJMvB5PU3m”][/special_heading4][/tatsu_column][/tatsu_row][tatsu_row full_width= “1” bg_color= “” border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” no_margin_bottom= “1” equal_height_columns= “1” gutter= “no” column_spacing= “0” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px”}’ row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” border_radius= “0” layout= “1/3+1/3+1/3” key= “r1Y05wLnm”][tatsu_column bg_color= “#f6f6f6” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(230,230,230,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:33.33,”l”:33.33,”t”:33.33,”m”:100}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “BkeKR9D8hX”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2018/10/THUMB3.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “none” border_width= “0” border_color= “” id= “4018” size= “full” adaptive_image= “0” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “SybKAcDIh7”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “SJGY09w82m”]

قالب موزیک سایت ام تی وی فارسی

قالب وب سایت موسیقی MTV Farsi یکی از پیشرفته ترین طراحی های انجام شده برای سایت موزیک توسط نئو استودیو است. متاسفانه این پروژه به دلیل پاره از مشکلات پس از طراحی ایندکس متوقف شد.

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده قالب” url= “https://neostudio.ir/mtv-farsi-psd/” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “ry7KCqD83m”][/tatsu_button][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “#fdfdfd” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(239,239,239,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:33.33,”l”:33.33,”t”:33.33,”m”:100}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “HyVFR5wU2X”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2018/10/THUMB2.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “none” border_width= “0” border_color= “” id= “4017” size= “full” adaptive_image= “0” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “SkHKR5wL3m”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “HyIFR9D83m”]

قالب وب سایت علی سورنا

قالب وب سایت علی سورنا، رپز و خواننده ی ایرانی به درخواست یکی از مشتریان عزیز ما انجام شده است. این قالب کدنویسی نشده است اما میتوانید طراحی انجام شده برای این وب سایت را مشاهده کنید.

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده قالب” url= “https://neostudio.ir/alisorena-website/” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “SywKR5vUnQ”][/tatsu_button][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “#f6f6f6” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(230,230,230,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:33.33,”l”:33.33,”t”:33.33,”m”:100}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “SyuFC5DU3m” horizontal_alignment= ‘{“d”:”flex-end”,”l”:”flex-end”,”t”:”flex-end”,”m”:”flex-end”}’][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2018/10/THUMB4.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “none” border_width= “0” border_color= “” id= “4015” size= “full” adaptive_image= “0” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “rktFC5w8nX”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “SycFA9v837”]

قالب لایه باز یسرا

پروژه طراحی قالب سایت خیریه یسرا به صورت PSD و لایه باز انجام شده است. طراحی این وب سایت از جدیدترین تکنیک های طراحی و سفارشی شده توسط مدیریت وب سایت می باشد.

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده قالب” url= “https://neostudio.ir/yasra-psd-template/” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “SyiFC5vI2X”][/tatsu_button][/tatsu_column][/tatsu_row][tatsu_row full_width= “1” bg_color= “” border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” no_margin_bottom= “1” equal_height_columns= “1” gutter= “no” column_spacing= “0” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px”}’ row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” border_radius= “0” layout= “1/3+1/3+1/3” key= “B1nFdJuqv”][tatsu_column bg_color= “#f6f6f6” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(230,230,230,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:33.33,”l”:33.33,”t”:33.33,”m”:100}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “H1e3K_kd9P”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2020/11/demo3-sec1.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “center” border_width= “0” border_color= “” id= “4573” size= “full” adaptive_image= “1” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “HkA2oDIh7”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “ryEpiv8h7”]

قالب سایت کافه اپلای

پروژه قالب سایت موسسه اپلای در کشور آلمان به نام کافه اپلای که به بهترین شکل و کاملا مدرن طراحی شده است. این پروژه یکی از بهترین قالب های طراحی شده توسط نئو استودیو می باشد.

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده قالب” url= “https://neostudio.ir/neoshop-admin-panel-psd/” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “HJyGnvI27”][/tatsu_button][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “#fdfdfd” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(239,239,239,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:33.33,”l”:33.33,”t”:33.33,”m”:100}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “S14ntOJdcD”][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2020/11/demo.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “none” border_width= “0” border_color= “” id= “4571” size= “full” adaptive_image= “0” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “H1HhKu1_5w”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “rkI3Fdyu9v”]

قالب سایت فروشگاهی زینتور

قالب سایت زینتور، یک فروشگاه بزرگ اینترنتی به درخواست یکی از مشتریان عزیز ما انجام شده است. این قالب کدنویسی نشده است اما میتوانید طراحی انجام شده برای این وب سایت را مشاهده کنید.

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده قالب” url= “https://neostudio.ir/alisorena-website/” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “B1wnY_Jdcw”][/tatsu_button][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “rgba(255,255,255,1)” bg_image= “” bg_repeat= “repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”15% 10% 15% 10%”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(230,230,230,1)” animate_overlay= “hide” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:33.33,”l”:33.33,”t”:33.33,”m”:100}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “flipInX” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/3” key= “ByOhKO1_qP” horizontal_alignment= ‘{“d”:”flex-end”,”l”:”flex-end”,”t”:”flex-end”,”m”:”flex-end”}’][tatsu_image image= “” image_varying_size_src= “” alignment= “none” border_width= “0” border_color= “” id= “” size= “full” adaptive_image= “0” max_width= ‘{“d”:”100%”}’ rebel= “0” width= ‘{“d”:”100%%”}’ shadow= “none” custom_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” drop_shadow= “drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))” border_radius= “0” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” image_offset= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ key= “SJFnY_1uqP”][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= “” max_width= ‘{“d”:””}’ wrap_alignment= “center” text_alignment= ‘{“d”:”left”}’ animate= “1” animation_type= “fadeInUp” animation_delay= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px”}’ box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_radius= “0” key= “Skc2F_kO5w”]

قالب لایه باز یسرا

پروژه طراحی قالب سایت خیریه یسرا به صورت PSD و لایه باز انجام شده است. طراحی این وب سایت از جدیدترین تکنیک های طراحی و سفارشی شده توسط مدیریت وب سایت می باشد…

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= “مشاهده قالب” url= “https://neostudio.ir/yasra-psd-template/” new_tab= “1” type= “medium” button_style= “circular” alignment= “center” bg_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ hover_bg_color= “” color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ hover_color= “” border_width= “0” border_color= “” hover_border_color= “” icon= “” icon_alignment= “left” lightbox= “0” image= “” video_url= “” hover_effect= “none” background_animation= “none” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” enable_margin= “0” margin= “0px 0px 40px 0px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “SJo2Yu1_5v”][/tatsu_button][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= ‘{“d”:”scroll”}’ bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ bg_animation= “none” padding= ‘{“d”:”90px 0px 90px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= “0px 0px 0px 0px” border_color= “” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” full_screen= “0” enable_custom_height= “” custom_height= ‘{“d”:””}’ vertical_align= “center” top_divider= “none” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:100}’ top_divider_position= “above” bottom_divider_height= ‘{“d”:100}’ bottom_divider_position= “below” top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” invert_top_divider= “0” invert_bottom_divider= “0” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” section_id= “webdesign” section_class= “” section_title= “” offset_section= “” offset_value= “0px” full_screen_header_scheme= “background–dark” z_index= “0” overflow= “” hide_in= “0” key= “fqdktmnv0udyece8”][tatsu_row full_width= “1” bg_color= “” border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” no_margin_bottom= “0” equal_height_columns= “0” gutter= “medium” column_spacing= “px” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ margin= ‘{“d”:”0px 0px”}’ row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” border_radius= “0” layout= “1/1” key= “fqdktmnv1pjl5w”][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” border_radius= “0” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “none” column_offset= “0” sticky= “0” offset= ‘{“d”:”0px 0px”}’ z_index= “0” top_divider= “none” bottom_divider= “none” top_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ bottom_divider_height= ‘{“d”:{“d”:”100″,”m”:”0″}}’ top_divider_color= “#ffffff” bottom_divider_color= “#ffffff” flip_top_divider= “0” flip_bottom_divider= “0” left_divider= “none” left_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ left_divider_color= “#ffffff” invert_left_divider= “0” right_divider= “none” right_divider_width= ‘{“d”:{“d”:”50″,”m”:”0″}}’ right_divider_color= “#ffffff” invert_right_divider= “0” column_parallax= “0” top_divider_zindex= “9999” bottom_divider_zindex= “9999” right_divider_zindex= “9999” left_divider_zindex= “9999” column_width= ‘{“d”:”100″}’ overflow= “” column_mobile_spacing= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” image_hover_effect= “none” column_hover_effect= “none” hover_box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/1” key= “fqdktmnv20b8hx85”][portfolio col= “four” gutter_style= “style2” gutter_width= “0” masonry= “1” maintain_order= “1” show_filters= “1” filter= “portfolio_categories” category= “%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af,uidesign,stationary,cover,branding” lazy_load= “1” delay_load= “0” placeholder_color= “” pagination= “none” items_per_page= “50” initial_load_style= “fadeIn” item_parallax= “0” prebuilt_hover= “1” prebuilt_hover_style= “style4” hover_style= “style1-hover” title_style= “style1” title_animation_type= “none” cat_animation_type= “none” image_effect= “none” title_alignment_static= “left” overlay_color= “rgba(253,253,253,1)” show_overlay= “0” gradient= “0” gradient_color= “” gradient_direction= “bottom” title_color= “rgba(1,122,48,1)” cat_color= “rgba(83,83,83,1)” cat_hide= “0” like_button= “0” default_image_style= “color” hover_image_style= “color” key= “fqdktmnv2jbi4bh5”][/portfolio][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]