رابط کاربری پروژه آی ممبر


[tatsu_section bg_color= “” bg_image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2018/08/followha.jpg” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= “center center” bg_size= “cover” bg_animation= “tatsu-parallax” padding= ‘{“d”:”90px 0px 90px 0px”}’ margin= “0px 0px 0px 0px” border= “0px 0px 0px 0px” border_color= “” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” full_screen= “1” section_id= “” section_class= “” section_title= “” offset_section= “0” offset_value= “0px” full_screen_header_scheme= “background–dark” hide_in= “0” key= “ryZfdjbySX”][tatsu_row full_width= “0” no_margin_bottom= “0” equal_height_columns= “0” gutter= “medium” column_spacing= “px” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” layout= “1/1” key= “rkez_iZ1SQ”][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “none” column_offset= “0” offset= “0px 0px” z_index= “0” column_parallax= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/1” key= “HJMOoZ1HX”][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= “top left” bg_size= “cover” bg_animation= “none” padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px “}’ margin= “0px 0px 0px 0px” border= “0px 0px 0px 0px” border_color= “” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” full_screen= “0” section_id= “” section_class= “” section_title= “” offset_section= “” offset_value= “0px” full_screen_header_scheme= “background–dark” hide_in= “0” key= “Hy15YW1B7”][tatsu_row full_width= “1” no_margin_bottom= “0” equal_height_columns= “1” gutter= “large” column_spacing= “px” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” layout= “1/2+1/2” key= “BJeyqFZyr7”][tatsu_column bg_color= “rgba(255,255,255,1)” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”90px 10% 90px 20% “}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” offset= “0px 0px” z_index= “0” column_parallax= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/2” gutter= “large” key= “By-ycF-JrQ”][tatsu_inline_text margin= ‘{“d”:”0px 0px 30px 0px “}’ max_width= ‘{“d”:”100″}’ wrap_alignment= “center” animate= “” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” key= “ryGJct-1HQ”]

پروژه رابط کاربری آی ممبر

طراحی اپلیکیشن آی ممبر، به صورت اختصاصی و کاملا حرفه ای توسط نئو استودیو انجام شد. این اپلیکیشن به صورت سیستمی برای جذب و دریافت ممبر های تلگرام طراحی شده است. این اپلیکیشن از جدیدترین متد های طراحی و دیزاین بهره میبرد. محیطی جذاب و عدم پیچیدگی در استفاده از اپ یکی از فاکتور های مهم در طراحی این اپلیکیشن بوده است.

در ادامه میتوانید طرح ها و اتود های مختلف برای این اپلیکیشن را مشاهده نمایید.

[/tatsu_inline_text][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”center center”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “middle” column_offset= “0” offset= “0px 0px” z_index= “0” column_parallax= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/2” gutter= “large” key= “rk4kqFWJBQ”][tatsu_empty_space height= ‘{“d”:”81″}’ hide_in= “0” key= “Hy6k3WySQ”][/tatsu_empty_space][tatsu_image image= “https://neostudio.ir/wp-content/uploads/2018/08/1.jpg” image_varying_size_src= “” alignment= “none” enable_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_width= “0” border_color= “” id= “3925” size= “full” adaptive_image= “0” rebel= “0” width= “100%%” shadow= “none” lazy_load= “0” placeholder_bg= “” lightbox= “0” link= “” new_tab= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” key= “ByGpt-kHQ”][/tatsu_image][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= “top left” bg_size= “cover” bg_animation= “none” padding= ‘{“d”:”90px 0px 90px 0px”}’ margin= “0px 0px 0px 0px” border= “0px 0px 0px 0px” border_color= “” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” full_screen= “0” section_id= “” section_class= “” section_title= “” offset_section= “” offset_value= “0px” full_screen_header_scheme= “background–dark” hide_in= “0” key= “SJZ7s5Z1S7”][tatsu_row full_width= “0” no_margin_bottom= “0” equal_height_columns= “0” gutter= “medium” column_spacing= “px” fullscreen_cols= “0” swap_cols= “0” row_id= “” row_class= “” hide_in= “0” layout= “1/1” key= “HkgQj9-1BX”][tatsu_column bg_color= “” bg_image= “” bg_repeat= “no-repeat” bg_attachment= “scroll” bg_position= ‘{“d”:”top left”}’ bg_size= ‘{“d”:”cover”}’ padding= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ custom_margin= “0” margin= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border= ‘{“d”:”0px 0px 0px 0px”}’ border_color= “” enable_box_shadow= “0” box_shadow_custom= “0 0 15px 0 rgba(198,202,202,0.4)” bg_video= “0” bg_video_mp4_src= “” bg_video_ogg_src= “” bg_video_webm_src= “” bg_overlay= “0” overlay_color= “” animate_overlay= “none” link_overlay= “” vertical_align= “none” column_offset= “0” offset= “0px 0px” z_index= “0” column_parallax= “0” animate= “0” animation_type= “fadeIn” animation_delay= “0” col_id= “” column_class= “” hide_in= “0” layout= “1/1” key= “BkKicbkrQ”][oshine_gallery image_source= “selected” ids= “3924,3927,3926,3925” account_name= “” count= “10” columns= “4” lightbox_type= “photoswipe” lazy_load= “1” delay_load= “0” placeholder_color= “” gallery_paginate= “none” items_per_load= “9” gutter_style= “style2” gutter_width= “40” masonry= “0” maintain_order= “0” initial_load_style= “scale” item_parallax= “0” hover_style= “style1-hover” hover_content_option= “icon” hover_content_color= ‘{“id”:”palette:1″,”color”:”#ffffff”}’ default_image_style= “color” hover_image_style= “color” image_effect= “none” overlay_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#0be591″}’ gradient= “0” gradient_color= “” gradient_direction= “right” like_button= “1” key= “rk1pcZJrQ”][/oshine_gallery][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]